Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Archeologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach wybranej specjalności archeologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; ma szczegółową wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego.

W zakresie umiejętności absolwent studiów magisterskich potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w zakresie archeologii i innych nauk oraz zastosowania jej także w nietypowych sytuacjach zawodowych; posiada, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu naukowym, umiejętność krytycznej analizy wytworów kultury oraz prezentacji własnych opracowań w różnych formach i mediach; potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii; potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu archeologii; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie archeologii; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z archeologii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach wybranej specjalności archeologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; ma szczegółową wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego

Umiejętności
Absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach wybranej specjalności archeologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; ma szczegółową wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego

Kompetencje społeczne

W zakresie kompetencji społecznych absolwent po ukończeniu studiów magisterskich zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego i naukowego; samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze; rozumie problematykę etyczną związaną z rzetelnością i uczciwością naukową oraz odpowiedzialnością za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania i opracowywania źródeł archeologicznych, w zgodzie z obowiązującym prawem państwa, na terenie którego prowadzone są badania; ma głęboką świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego ludzkości dla rozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych od czasów starożytnych do współczesności; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; rozumie problemy związane z interpretacją źródeł archeologicznych i historycznych, jest świadomy jej wieloaspektowości. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę do prowadzenia samodzielnie prac terenowych prac badawczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/