Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archeologia > Archeologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Archeologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-AR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Podjęcie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku archeologia pozwala osobom, które marzyły kiedyś o odkrywaniu skarbów, pracy z zabytkami lub z różnych przyczyn nie mogą kontynuować studiów w systemie stacjonarnym, na kontynuowanie nauki i otrzymanie tytułu magistra archeologii. Różnorodność badawcza i prowadzenie badań wykopaliskowych przez naukowców z Wydziału Archeologii UW na kilku kontynentach, daje studentowi możliwość rozwijania podczas studiów indywidualnych zainteresowań i własnej ścieżki badawczej w ramach prowadzonych seminariów i wykładów monograficznych w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie zazwyczaj 15 sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych oraz letnich wyjazdowych praktyk terenowych.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki:

  • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
  • co najmniej 2 sezony badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Wydziału Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Wydziału Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia znajdują się stronie Wydziału Archeologii.

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii, oraz wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z archeologii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.
K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 zna szczegółowe pojęcia i terminologię stosowaną w archeologii
K_W03 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych
K_W04 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia archeologii, obejmującą terminologię, teorie i metodologię
K_W05 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą prac naukowo-technicznych w trakcie terenowych badań wykopaliskowych
K_W06 ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o wybranych społecznościach pradziejowych, starożytnych i średniowiecznych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii
K_W07 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym
K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju człowieka oraz jego głównych strategiach adaptacji do różnych warunków środowiskowych
K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu metod oraz technik dokumentacji źródeł archeologicznych
K_W10 rozumie złożone zależności między osiągnięciami nauk humanistycznych, społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii
K_W11 ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii
K_W12 zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych
K_W13 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych
K_W14 zna i rozumie zaawansowane metody analizy rozmaitych wytworów dawnych społeczności z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach ścisłych i naukach o życiu
K_W15 zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa
K_W16 zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych
K_W17 zna zasady etyki zawodu archeologa
K_W18 zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego
K_W19 ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne
K_W20 ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy archeologa
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji
K_U02 potrafi samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji
K_U03 potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień
K_U04 potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy w zakresie archeologii
K_U05 potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów
K_U06 potrafi samodzielnie analizować i interpretować różne rodzaje artefaktów i ekofaktów, łącznie z uwzględnieniem ich kontekstu, z zastosowaniem najnowszych osiągnięć badawczych w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania w procesie społeczno-kulturowym
K_U07 potrafi wykrywać złożone zależności między artefaktami i ekofaktami a dawnymi procesami kulturowymi
K_U08 posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej
K_U09 potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne
K_U10 potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców
K_U11 potrafi prezentować wyniki badań w formie pisemnej, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.
K_U12 potrafi prezentować wyniki badań w formie wystąpień ustnych, posługując się specjalistycznym językiem naukowym i właściwą dla archeologii terminologią.
K_U13 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z dziedziny archeologii
K_U14 potrafi kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze
K_U15 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów interdyscyplinarnych
K_U16 potrafi zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności archeologicznej i dbać o ich przestrzeganie w pracach zespołowych
K_U17 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie archeologicznych badań terenowych
K_U18 potrafi zaplanować i organizować pracę w zakresie badań naukowych
K_U19 potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji własnego lub zleconego zadania badawczego
K_U20 potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej
K_U21 potrafi wyszukiwać możliwości poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach uczelni i poza nią i doradzać innym w tym zakresie
K_K01 jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów
K_K02 jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości
K_K03 jest gotów do oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka
K_K04 jest gotów do krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji
K_K05 jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka
K_K06 jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności
K_K07 jest gotów do krzewienia wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
K_K08 jest gotów do inicjowania współpracy ze społeczeństwem w zakresie prowadzonych prac archeologicznych
K_K09 jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego
K_K10 jest gotów do zrozumienia społecznej roli archeologii
K_K11 jest gotów do propagowania problematyki etycznej związanej z rzetelnością i uczciwością naukową oraz przyjmowania odpowiedzialności za trafność podejmowanych decyzji w trakcie pozyskiwania źródeł archeologicznych
K_K12 jest gotów do uznania i poszanowania różnych punktów widzenia determinowanych różnym podłożem kulturowym
K_K13 jest gotów do uznania konieczności uczenia się przez całe życie oraz doskonalenia swoich umiejętności merytorycznych i praktycznych w zakresie archeologii
K_K14 jest gotów do stosowania i rozwijania zasad etycznych związanych z badaniami nad źródłami archeologicznymi oraz działań na rzecz przestrzegania tych zasad
K_K15 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
K_K16 jest gotów do rozwijania dorobku archeologii i podtrzymywania etosu zawodu archeologa

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/