Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Applied Multilingual and Multicultural Studies > Applied Multilingual and Multicultural Studies, stacjonarne, drugiego stopnia

Applied Multilingual and Multicultural Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-AMMS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: brak danych

Celem studiów Applied Multilingual and Multicultural Studies (AM&MS) jest przygotowanie absolwentów do pracy w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym, w którym niezbędna jest biegła znajomość kilku języków obcych. Podstawę koncepcji kształcenia stanowi połączenie aktualnej wiedzy akademickiej i efektów postępu w dyscyplinach naukowych. Program studiów Applied Multilingual and Multicultural Studies zawiera moduły dające absolwentom wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu szeroko pojętych zagadnień wielojęzyczności
i wielokulturowości. Istotnym aspektem kierunku jest jego charakter badawczy i interdyscyplinarny. Program studiów obejmuje szereg zagadnień w ujęciu socjolingwistycznym, psycholingwistycznym i kulturoznawczym. Ujęte zostały przedmioty przygotowujące absolwentów do prowadzenia dalszych badań i ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, aplikowania o granty i pozyskiwanie funduszy, udziału w konferencjach badawczych oraz pisania artykułów naukowych i projektów badawczych.

Nasz program umożliwia studentom modelowanie własnej ścieżki kształcenia. Oferujemy zajęcia do wyboru, dzięki którym student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz skupiania się na pogłębionym studiowaniu wybranego zakresu badawczego. Ponadto, aby bardziej zindywidualizować ścieżkę kształcenia oferujemy dofinansowanie i stypendia na wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach Europy prowadzących badania w zakresie wielojęzyczności i wielokulturowości, takich jak: University College London, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet Kraju Basków, gdzie przez okres tygodnia studenci kształcą się pod okiem najlepszych naukowców.

Dużym atutem studiów na kierunku Applied Multilingual and Multicultural Studies jest mobilność polegająca na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+ lub programu Eurocampus. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku AM&MS są integralnym elementem studiów, dzięki czemu kierunek wyróżnia się wysokim stopniem umiędzynarodowienia.

Studia odwołują się do tradycji szkoły lingwistyki stosowanej istniejącej na Uniwersytecie Warszawskim od ponad 50 lat. Ponadto część zajęć prowadzić będą wybitni specjaliści z innych polskich uczelni oraz zagranicznych ośrodków badawczych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować jako konsultanci ds. polityki językowej (np. w agencjach regionalnych, w ministerstwie, dla rządu, w strukturach UE), czy doradcy krajowych i międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych. Mogą także zostać ekspertami w zakresie wielojęzyczności i wielokulturowości w edukacji, w firmach, centrach dla emigrantów.

Koordynatorzy ECTS:

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/