Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

Dziedziny: nauki humanistyczne oraz nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Program

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Ameryką Łacińską: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi stacjonarne studia amerykanistyczne II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 2 lata (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Dodatkowo, studenci mogą wybrać zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim. Wśród stałych wykładowców OSA jest m.in. czterech Amerykanów i jeden Meksykanin.

Studia amerykanistyczne II stopnia o profilu hemisferycznym to unikatowy program w polskim szkolnictwie wyższym, zorientowany na rozwinięcie umiejętności badawczych (system proseminariów badawczych) i oferujący zajęcia dotyczące Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i całego regionu zachodniej półkuli.

Dodatkowo, program zapewnia studentom możliwość doskonalenia innych niż badawcze umiejętności, w tym praktycznych oraz tzw. miękkich (autoprezentacji, pracy w grupie, skutecznego komunikowanie się w środowisku wielokulturowym, organizacji pracy i efektywnego zarządzanie czasem), związanych z akademickim i pozaakademickim środowiskiem pracy.

Studenci mają możliwość praktycznego wykazania się zdobytą wiedzą teoretyczną oraz posiadanym warsztatem badawczym w ramach grupowych lub indywidualnych badań terenowych, kwerend bibliotecznych i wyjazdów konferencyjnych. Przewiduje to, m.in., program grantów badawczych dla 20 najlepszych studentów na dofinansowanie badań terenowych w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Łacińskiej i kwerend w bibliotekach amerykanistycznych w Europie.

Program studiów dostępny tutaj

Absolwenci

Absolwenci otrzymują dyplom magistra studiów amerykanistycznych. Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę na temat faktów, procesów i zjawisk kulturowych związanych z obydwiema Amerykami, rozumie teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz potrafi rozpoznawać, rozumieć, opisywać, interpretować oraz wyjaśniać ich przyczyny oraz przebieg. Umie przy tym korzystać z odpowiednio dobranych źródeł oraz zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. Jest w stanie posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2+ oraz językiem hiszpańskim na poziomie co najmniej A2, jeśli wybierze lektorat języka hiszpańskiego.

Absolwent jest również przygotowany do gromadzenia, oceniania i łączenia ze sobą faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków, współpracy w grupie, planowania projektów i prezentowania ich wyników – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów doktorskich w zakresie nauk humanistycznych i społecznych zorientowanych regionalnie na zachodnią półkulę, przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Amerykę Łacińską.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Budynek „Ksawerów”, Mokotów

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Zajęcia programu magisterskiego odbywają się w 14 salach wykładowych znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.

Budynek „Ksawerów” jest wyposażony w zewnętrzny podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz windę. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzynaście sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynku „Ksawerów” dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez badaczy, studentów i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/