Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Dziedziny: nauki humanistyczne oraz nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Program

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, także w szerszym kontekście sąsiadujących krajów półkuli zachodniej: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi stacjonarne studia amerykanistyczne II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 2 lata (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców kontraktowych i profesorów wizytujących. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Dodatkowo, studenci mogą wybrać zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim. Wśród stałych wykładowców OSA są naukowcy polscy, także ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Studia amerykanistyczne II stopnia o profilu hemisferycznym to unikatowy program w polskim szkolnictwie wyższym, zorientowany na rozwinięcie umiejętności badawczych (system proseminariów badawczych) i oferujący zajęcia dotyczące Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i całego regionu zachodniej półkuli.

Dodatkowo, program zapewnia studentom możliwość doskonalenia innych niż badawcze umiejętności, w tym praktycznych oraz tzw. miękkich (autoprezentacji, pracy w grupie, skutecznego komunikowanie się w środowisku wielokulturowym, organizacji pracy i efektywnego zarządzanie czasem), związanych z akademickim i pozaakademickim środowiskiem pracy.

Studenci mają możliwość praktycznego wykazania się zdobytą wiedzą teoretyczną oraz posiadanym warsztatem badawczym w ramach grupowych lub indywidualnych badań terenowych, kwerend bibliotecznych i wyjazdów konferencyjnych. Przewiduje to, m.in., program grantów badawczych dla najlepszych studentów na dofinansowanie badań terenowych w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Łacińskiej i kwerend w bibliotekach amerykanistycznych w Europie.

Program studiów dostępny tutaj

Absolwenci

Absolwenci otrzymują dyplom magistra studiów amerykanistycznych. Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę na temat faktów, procesów i zjawisk kulturowych związanych z obydwiema Amerykami, rozumie teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz potrafi rozpoznawać, rozumieć, opisywać, interpretować oraz wyjaśniać ich przyczyny oraz przebieg. Umie przy tym korzystać z odpowiednio dobranych źródeł oraz zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. Jest w stanie posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2+ oraz językiem hiszpańskim na poziomie co najmniej A2, jeśli wybierze lektorat języka hiszpańskiego.

Absolwent jest również przygotowany do gromadzenia, oceniania i łączenia ze sobą faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków, współpracy w grupie, planowania projektów i prezentowania ich wyników – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów doktorskich w zakresie nauk humanistycznych i społecznych zorientowanych regionalnie na zachodnią półkulę, przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Amerykę Łacińską.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Budynek „Ksawerów”, Mokotów

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Zajęcia programu magisterskiego odbywają się w 14 salach wykładowych znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 18:15.

Budynek „Ksawerów” jest wyposażony w zewnętrzny podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz windę. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzynaście sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynku „Ksawerów” dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez badaczy, studentów i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu:
- miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, nauk socjologicznych i nauk o polityce i administracji w systemie nauk, ich specyfikę przedmiotową i ich relacje do innych dyscyplin w ramach dziedzin humanistycznej i społecznej, paradygmat interdyscyplinarności badań oraz potrzebę integrowania perspektyw i metod badawczych w ramach studiów amerykanistycznych
- wybrane fakty, obiekty, procesy, wytwory i zjawiska kulturowe związane z obydwiema Amerykami, teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu nauk o kulturze i religii oraz charakterystyczne dla życia kulturalnego w obydwu Amerykach konteksty historyczne, społeczne, polityczne i gospodarcze
- terminologię, metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych, wybrane tradycje, szkoły badawcze oraz kierunki ich rozwoju niezbędne do badań zjawisk kulturowych w obu Amerykach
- cechy człowieka jako twórcy kultury w obu Amerykach oraz specyfikę, rozwój i przemiany kultur amerykańskich, w tym dylematy współczesnych kultur i cywilizacji charakterystycznych dla obydwu Ameryk, system norm i reguł, uwarunkowań kulturowych oraz wynikających z nich uwarunkowań prawnych i społecznych w kontekście historycznym i współczesnym
- podejścia teoretyczno-metodologiczne w ramach nauk socjologicznych niezbędne do badań, zaawansowanej analizy i interpretacji funkcjonowania społeczeństw obu Ameryk
- wybrane zagadnienia, fakty, procesy, zjawiska społeczne oraz cechy struktur społecznych oraz zasady ich funkcjonowania, w tym miejsce jednostki oraz rodzaje więzi i struktur społecznych w obydwu Amerykach i rządzące nimi prawidłowości, normy i reguły, ich ewolucję oraz przyczyny i konsekwencje zachodzących w nich zmian
- główne trendy w literaturze i zarys historii literatury północno i latynoamerykańskiej będące nieodłącznym elementem badań amerykanistycznych, a także podstawy teoretyczne i metodologiczne literaturoznawstwa
- procesy historyczne, ważne postacie w dziejach Ameryk i istotne wydarzenia, które doprowadziły do powstania i rozwoju kultur, społeczeństw oraz państw w obydwu Amerykach, a także podstawy teoretyczne i metodologiczne badań historycznych
- zaawansowane narzędzia z zakresu teorii i metodologii właściwych dla nauk o polityce i administracji umożliwiające zrozumienie i krytyczne analizowanie zasad działania systemu politycznego oraz instytucji życia politycznego właściwych dla obydwu Ameryk
- stosunki międzynarodowe w obydwu Amerykach oraz miejsce i rolę Stanów Zjednoczonych w relacjach hemisferycznych, w perspektywie historycznej i współczesnej

Absolwent potrafi:
- wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań i problemów badawczych, formułowania i testowania hipotez z nimi związanych przez dobór i stosowanie właściwych źródeł i informacji, ich ocenę, krytyczną analizę, syntezę oraz twórczą interpretację w kontekście interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych
- rozpoznawać, rozumieć, opisywać, interpretować, wyjaśniać i analizować w sposób pogłębiony przyczyny, skutki oraz przebieg procesów i zjawisk zachodzących w obydwu Amerykach
- prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi charakterystycznymi dla kultur amerykańskich oraz wykorzystywać w badaniach znajomość tradycji i szkół badawczych z zakresu nauk o kulturze i religii
- dostrzec i analizować przejawy kultury politycznej w kontekście wydarzeń, kryzysów oraz rutynowej działalności systemów politycznych w obydwu Amerykach posługując się odpowiednimi narzędziami teoretycznymi i metodologicznymi z zakresu nauk o polityce i administracji
- interpretować dzieła literatury północno- i latynoamerykańskiej w ich różnych kontekstach (społecznym, kulturowym, politycznym) przy użyciu narzędzi teoretycznych i metodologicznych literaturoznawstwa
- identyfikować, opisywać zjawiska społeczne oraz przejawy kultury społecznej w obydwu Amerykach przy pomocy zaawansowanych narzędzi teoretycznych i metodologicznych z zakresu nauk socjologicznych, a także formułować i rozwiązywać problemy badawcze w tym zakresie
- interpretować teksty źródłowe z różnych epok dotyczące obydwu Ameryk, biorąc pod uwagę ich kontekst historyczny, polityczny oraz społeczno-kulturowy i posługując się zaawansowanymi narzędziami z zakresu historii
- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę na specjalistyczne tematy amerykanistyczne odnoszące się do obydwu Ameryk z użyciem specjalistycznej terminologii w języku angielskim (ewentualnie hiszpańskim)
- posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią
- wykazywać się przedsiębiorczością w organizowaniu pracy (indywidualnej i zespołowej) i pozyskiwaniu środków na projekty i badania oraz ich implementację;

Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących obydwu Ameryk
- wykorzystywania zdobytej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu studiów amerykanistycznych celem formułowania własnych opinii
- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązywaniem
- angażowania się i wykorzystywania swojej wiedzy amerykanistycznej na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego
- działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;
- rozwijania dorobku zawodowego; kontynuowania nauki i dbania o rozwijanie dorobku studiów amerykanistycznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/