Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Dziedziny: nauki humanistyczne oraz nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii

Program

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Jego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, także w szerszym kontekście sąsiadujących krajów półkuli zachodniej: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi stacjonarne studia amerykanistyczne II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają 2 lata (cztery semestry). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników naukowo-dydaktycznych, wykładowców kontraktowych i profesorów wizytujących. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Dodatkowo, studenci mogą wybrać zajęcia prowadzone w języku hiszpańskim. Wśród stałych wykładowców OSA są naukowcy polscy, także ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Studia amerykanistyczne II stopnia o profilu hemisferycznym to unikatowy program w polskim szkolnictwie wyższym, zorientowany na rozwinięcie umiejętności badawczych (system proseminariów badawczych) i oferujący zajęcia dotyczące Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej i całego regionu zachodniej półkuli.

Dodatkowo, program zapewnia studentom możliwość doskonalenia innych niż badawcze umiejętności, w tym praktycznych oraz tzw. miękkich (autoprezentacji, pracy w grupie, skutecznego komunikowanie się w środowisku wielokulturowym, organizacji pracy i efektywnego zarządzanie czasem), związanych z akademickim i pozaakademickim środowiskiem pracy.

Studenci mają możliwość praktycznego wykazania się zdobytą wiedzą teoretyczną oraz posiadanym warsztatem badawczym w ramach grupowych lub indywidualnych badań terenowych, kwerend bibliotecznych i wyjazdów konferencyjnych. Przewiduje to, m.in., program grantów badawczych dla najlepszych studentów na dofinansowanie badań terenowych w Stanach Zjednoczonych lub w Ameryce Łacińskiej i kwerend w bibliotekach amerykanistycznych w Europie.

Program studiów dostępny tutaj

Absolwenci

Absolwenci otrzymują dyplom magistra studiów amerykanistycznych. Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę na temat faktów, procesów i zjawisk kulturowych związanych z obydwiema Amerykami, rozumie teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz potrafi rozpoznawać, rozumieć, opisywać, interpretować oraz wyjaśniać ich przyczyny oraz przebieg. Umie przy tym korzystać z odpowiednio dobranych źródeł oraz zaawansowanych metod i narzędzi badawczych. Jest w stanie posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2+ oraz językiem hiszpańskim na poziomie co najmniej A2, jeśli wybierze lektorat języka hiszpańskiego.

Absolwent jest również przygotowany do gromadzenia, oceniania i łączenia ze sobą faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków, współpracy w grupie, planowania projektów i prezentowania ich wyników – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów doktorskich w zakresie nauk humanistycznych i społecznych zorientowanych regionalnie na zachodnią półkulę, przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Amerykę Łacińską.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Budynek „Ksawerów”, Mokotów

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Zajęcia programu magisterskiego odbywają się w 14 salach wykładowych znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 18:15.

Budynek „Ksawerów” jest wyposażony w zewnętrzny podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz windę. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzynaście sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynku „Ksawerów” dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez badaczy, studentów i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 289 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów studia amerykanistyczne

Studia II stopnia
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- specyfikę przedmiotową i metodologiczną, oraz miejsce i znaczenie nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk, a także ich główne trendy rozwojowe
- teorie naukowe i zaawansowaną metodologię, które stanowią uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do obszaru obu Ameryk, oraz wybrane zagadnienia szczegółowe na poziomie zaawansowanym w tym samym obszarze tematycznym
- narzędzia oraz techniki pozyskiwania danych właściwe dla różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych wykorzystywane w ramach studiów amerykanistycznych, niezbędne do badań i zaawansowanej analizy i interpretacji zjawisk kulturowych i społecznych, wybranych tradycji i szkół badawczych w obu Amerykach
- paradygmat interdyscyplinarności badań amerykanistycznych prowadzonych w ramach nauk humanistycznych i społecznych; potrzebę integrowania perspektyw i metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin naukowych wykorzystywanych do celów interdyscyplinarnych, studiów amerykanistycznych, obejmujących obie Ameryki
- cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania, w tym miejsce jednostki oraz rodzaje więzi i struktur społecznych w Amerykach i rządzące nimi prawidłowości, normy i reguły, ich ewolucję oraz przyczyny i konsekwencje zachodzących w nich zmian
- cechy człowieka jako twórcy kultury w obu Amerykach zakorzenionego w kontekstach historycznych, społecznych i politycznych, a także metody analizy i interpretacji wytworzonych przez niego dzieł
- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji zachodniej
- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz reguły zarządzania zasobami własności intelektualnej
- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej związanej ze studiami amerykanistycznymi

Umiejętności: absolwent potrafi
- wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, aby prawidłowo identyfikować, rozumieć, analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg złożonych procesów i zjawisk kulturowych i społecznych oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi w kontekście interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych dotyczących półkuli zachodniej przy wykorzystaniu specjalistycznych źródeł oraz zaawansowanych metod i narzędzi badawczych w ramach nauk humanistycznych i społecznych
- dokonywać syntezy różnorodnych poglądów na tematy zjawisk kulturowych i społecznych , formułować własne opinie i pogłębione teoretycznie oceny, dokonywać twórczej interpretacji i prezentacji zgromadzonych informacji również przy użyciu zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
- na bazie posiadanej wiedzy samodzielnie formułować i weryfikować hipotezy badawcze, a także rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w sposób innowacyjny prawidłowo dobierając źródła i właściwie wykorzystując pochodzące z nich informacje dotyczące zjawisk i procesów kulturowych i społecznych Ameryk
- prognozować i modelować złożone procesy społeczne i kulturowe używając zaawansowanych metod i narzędzi z zakresu humanistyki i nauk społecznych w obrębie studiów amerykanistycznych
- komunikować się na tematy amerykanistyczne ze środowiskiem naukowym przy użyciu specjalistycznej terminologii w języku angielskim, a także umiejętnie przedstawiać tematy związane z tym obszarem zróżnicowanym kręgom odbiorców; pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z różnych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy przydatności, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie w języku angielskim
- przygotować i przedstawiać prezentacje ustne w języku angielskim, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu studiów amerykanistycznych; w sposób jasny, logiczny i precyzyjny przygotowywać opracowania pisemne, prezentacje i wystąpienia w języku angielskim
- wykazać się biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz pogłębiać znajomość języka hiszpańskiego
- uczestniczyć w przygotowaniu projektów badawczych w zakresie szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych, zorganizować pracę zespołu, zaplanować i zrealizować badania samodzielnie lub w zespole
- samodzielnie planować i realizować cele uczenia się przez całe życie, umieć wspomagać w tym innych; wykorzystywać zdobytą wiedzy do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów
- wykorzystywać zdobytą, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu studiów amerykanistycznych, krytycznie oceniając jej skuteczność i przydatność w procesie rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych; uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności w celu interpretowania i analizowania problemów związanych z regionami kulturowymi obydwu Ameryk
- inspirować i organizować działania na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego, wynikające z wypełniania zobowiązań społecznych, inicjować działania na rzecz interesu publicznego
- uczestniczyć w życiu kulturalnym na poziomie międzynarodowym i korzystać z jego różnorodnych form również za pomocą obcojęzycznych mediów
- kontynuować naukę na poziomie studiów doktoranckich i podyplomowych, rozwijać dorobek zawodowy przestrzegając zasad etyki zawodowej, formułować i przekazywać w sposób zrozumiały informacje i opinie, zwłaszcza dotyczące różnych aspektów studiów amerykanistycznych, w tym zajmować stanowiska w sporach ideowych w kontekście zjawisk społecznokulturowych zachodzących współcześnie w Amerykach

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/