Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia amerykanistyczne > Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia amerykanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Ameryką Łacińską: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi Studia amerykanistyczne I stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców OSA jest m.in. czterech Amerykanów i jeden Meksykanin.

Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii.

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, uwzględnienie perspektywy porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, a także ze względu na wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Studia przygotowują do „rozwiązywania problemów współczesności w wymiarach lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym” i kształtują elastyczne „umiejętności uwzględniające specyfikę potrzeb współczesnego rynku pracy” (Misja Instytutu Ameryk i Europy UW, do którego należy OSA).

Program studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin, zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z prowadzenia badań w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz pisania prac akademickich po angielsku. Studenckie granty badawcze o wartości do 5000 PLN pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata studiów amerykanistycznych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozumie specyfikę nauk o kulturze i posiada wiedzę o zjawiskach i instytucjach kultury. Dzięki temu, jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach publicznych.

Absolwent potrafi także formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Umie korzystać w tym celu ze źródeł oraz stosować metody i narzędzia badawcze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki temu, jest przygotowany do gromadzenia, oceniania i klasyfikowania faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.

Absolwenci OSA są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Ośrodek Studiów Amerykańskich korzysta w sumie z 15 sal wykładowych w tym 14 znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22 oraz jednej sali Auditorium Maximum w głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16.

Sala w Auditorium Maximum położona jest na parterze, a budynek „Ksawerów” jest wyposażony w windę. W obu budynkach, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oba budynki na zewnątrz mają podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Trzynaście z sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynków „Ksawerów” oraz Auditorium Maximum dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez studentów, badaczy i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku studia amerykanistyczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/