Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Artes Liberales > Artes Liberales, studia stacjonarne, drugiego stopnia

Artes Liberales, studia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 37, w tym: 25 miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 12 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

 • Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki biologiczne

Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów. Pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w ramach jednej z czterech ścieżek kształcenia. Studenci komponują plan studiów w dużej części samodzielnie – ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru.

Ważnym celem kształcenia na kierunku artes liberales jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

W ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberalesrealizowane są cztery ścieżki kształcenia:

 • ścieżka humanistyczno-społeczna
 • ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
 • ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi:

 1. Ścieżka humanistyczno-społeczna
 • jednostki a społeczeństwo
 • hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki
 • antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych
 • refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne
 • aktywne uczestnictwo w kulturze
 • metody analizy i interpretacji tekstów kultury
 • dzieło sztuki w kulturze
 1. Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza
 • różnorodność biologiczna i kulturowa
 • animal studies
 • etologia ludzi i zwierząt
 • etyczne aspekty ekologii
 • filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych
 • sztuka ludzi i zwierząt
 1. Ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • społeczne aspekty ekologii
 • zróżnicowanie społeczne i biologiczne
 • rozumienie granicy pomiędzy badaniami społecznymi i przyrodniczymi
 • nauki społeczne pomiędzy humanistyką i przyrodoznawstwem
 • społeczne i biologiczne aspekty płci
 • ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw
 • zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne
 1. Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)
 • historia kultury
 • historia myśli
 • hermeneutyka tekstów kultury
 • różnorodność europejskich tradycji akademickich
 • akademickie użycie języka obcego

Zasady wyboru ścieżek kształcenia

O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).

Zajęcia odbywają się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia planowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku: tutaj

Absolwent studiów II stopnia artes liberales

Absolwent artes liberales ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Rozumie zależności między dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i potrafi zastosować tę wiedzę do analizy dzieł artystycznych, tekstów kultury i zjawisk społecznych. Rozumie rolę człowieka w przyrodzie.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić się do tekstów naukowych w w/w dziedzinach oraz pisać teksty spełniające wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturowym i różnorodnym środowisku. Jest świadomy zmienności warunków panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku artes liberales

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent
• ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o miejscu i roli nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych w kulturze dawnej i współczesnej
• zna w pogłębionym zakresie terminologię nauk humanistycznych i społecznych i umie ją wykorzystywać
• zna w pogłębionym zakresie terminologię z zakresu literaturoznawstwa, historii sztuki, teatru, filmu
• zna w zakresie poszerzonym terminologię z zakresu antropologii kultury, etnologii, etnografii i folklorystyki
• potrafi w szerokim zakresie selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych
• potrafi w pogłębionym i szerokim zakresie dokonywać analizy tekstów artystycznych, filozoficznych i socjologicznych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac
• potrafi w pogłębionym i szerokim zakresie dokonywać analizy dzieła sztuk wizualnych, multimedialnych, performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym
• posiada umiejętności badawcze pozwalające na formułowanie problemów badawczych z zakresu humanistyki, filozofii, literatury i sztuki
• potrafi organizować i współpracować z grupą oraz zajmować w niej różne role społeczne
• czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, wyzyskując wszelkie formy medialne, artystyczne i naukowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/