Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja, stacjonarne, drugiego stopnia

Administracja, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-AD)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis programu studiów:

Studia stacjonarne drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym państwo stara się oddziaływać i regulować w ramach posiadanego władztwa administracyjnego kolejne obszary życia.

Koncepcja kształcenia dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce. Pozwalają one na specjalizację w wąskich obszarach, a także mogą stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innego - odrębnego kierunku studiów, o administracyjne aspekty działalności państwa i innych upoważnionych podmiotów. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu argumentacji i schematów profesjonalnego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu – przede wszystkim na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.
 
Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.
Program studiów obowiązujący na tym kierunku nie przewiduje konieczności odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia na kierunku Administracja (studia II stopnia, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych  poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich, czy nietypowych podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej będzie gotowy do kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku administracja

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia dla programu
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku administracja absolwent:
1) ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk z dziedziny prawa i administracji oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych, jak również o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz o ich podstawowych elementach,
2) ma pogłębioną wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawa ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawno-administracyjnych, jak również innych wybranych nauk społecznych. Zna genezę i ewolucję poszczególnych instytucji prawnych. Jest zaznajomiony z różnymi poglądami przedstawicieli doktryny dotyczącymi wybranych instytucji prawnych. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obranych w ramach specjalizacji dotyczącej: integracji europejskiej lub finansów publicznych i administracji skarbowej lub administracji służb ochrony porządku publicznego
3) ma rozszerzoną wiedzę o systemie i organach władzy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej i samorządowej, jak również o istniejących relacjach między tymi strukturami
4) posiada pogłębioną wiedzę na temat systemu prawa polskiego i międzynarodowego, wzajemnych powiązań w ramach tych systemów oraz powiązania prawa polskiego z prawem międzynarodowym, a w szczególności z prawem Unii Europejskiej
5) zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
6) potrafi prawidłowo wyjaśniać i interpretować pojęcia z zakresu dziedzin prawa wykładanych w ramach studiów administracyjnych. Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów
7) prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi, w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin prawa właściwych dla studiów administracyjnych, w tym w szczególności z zakresu wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami przedmiotów specjalizacyjnych. Posiada umiejętność znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury dotyczącej badanych zagadnień oraz stosowania zasad etycznych, jak również samodzielnego proponowania rozwiązania konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć.
8) jest przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, w instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, jak również do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.
9) potrafi posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, opracowywanie i wdrażanie programów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa człowieka oraz standardy etyczne. Posiada umiejętność przygotowania dokumentów i prac pisemnych, dotyczących zagadnień szczegółowych. Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł.
10) jest gotowy do podejmowania wyzwań badawczych. Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 120 Liczba semestrów: 4

3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 120
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 0
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 60

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS): brak praktyk

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/