Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Administracja > Administracja, stacjonarne, pierwszego stopnia

Administracja, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-AD)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Opis programu studiów:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej reguł i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Studenci zdobędą informacje z zakresu regulacji ustrojowych i prawnych modeli postępowania aparatu administracyjnego, uzupełnione o elementy tzw. zarządzania sprawami publicznymi w oparciu o zadania i kompetencje w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w otaczającym go społeczeństwie, w którym państwo przez swoje organy wpływa (w ramach posiadanego władztwa administracyjnego) na liczne dziedziny życia obywateli. W szczególności studia pierwszego stopnia pozwalają na budowanie podstawowych umiejętności samokształcenia się. W połączeniu ze studiami drugiego stopnia (studia magisterskie), gwarantuje to absolwentom możliwość reagowania na zmienne i niestabilne otoczenie społeczno-gospodarcze oraz daje możliwość dostosowywania się do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

Koncepcja kształcenia dla studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić idealną podstawę do studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja. Mają one na celu poszerzenie zdobytej wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce oraz specjalizację w wąskich obszarach jej funkcjonowania, a także mogą stanowić niezwykle przydatną bazę do uzupełniania wiedzy i wykształcenia w ramach innych dostępnych kierunków II stopnia. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej w ramach studiów pierwszego stopnia wiedzy, metod i sztuki argumentacji, a także schematów profesjonalnego myślenia i rozumowania.

Zajęcia objęte programem studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu – przede wszystkimna kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe
prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku Administracja I stopnia przewiduje obowiązek odbycia przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze trzech tygodni. Wymiar praktyk wynosi 120 godzin.

W ramach praktyk student może odbywać praktyki sądowe w sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne lub Trybunał Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz może odbywać praktyki pozasądowe – mogą to być m.in. urzędy organów państwa i samorządu terytorialnego, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne, organizacje pozarządowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Studia na kierunku Administracja (studia I stopnia, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich czy podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy samorządu terytorialnego i wielu innych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku administracja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia dla programu
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja absolwent:
1) Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z dziedziny prawa i administracji oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych, jak również o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz o ich podstawowych elementach.
2) Zna podstawowe problemy poszczególnych dziedzin administracji oraz ich aspektów prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych.
3) Zna w stopniu podstawowym system i organy władzy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej i samorządowej, jak również definiuje istniejące relacje między tymi strukturami.
4) Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego. Zna miejsce obywatela w administracji publicznej.
5) Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
6) Potrafi prawidłowo wyjaśniać i interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska społeczne związane z administracją. Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów.
7) Prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi, w celu rozwiązania podstawowych zadań z zakresu dziedzin prawa właściwych dla studiów administracyjnych, w tym w szczególności z zakresu wybranych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami przedmiotów specjalizacyjnych. Posiada umiejętność znajdowania podstaw prawnych, orzecznictwa i literatury dotyczącej badanych zagadnień oraz stosowania zasad etycznych. Sprawnie wykonuje czynności administracyjne.
8) Jest przygotowany do pracy urzędniczej na średnich szczeblach zarządzania w różnych podmiotach, organach i instytucjach administracji publicznej. Potrafi sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji oraz posiada umiejętność przygotowania typowych dokumentów i prac pisemnych, dotyczących zagadnień szczegółowych. Potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł. Zna i sprawnie posługuje się narzędziami elektronicznymi.
9) Potrafi komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, pracować w grupie oraz organizować i kierować niewielkimi zespołami. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, jest kreatywny i elastyczny. Potrafi komunikować się z obywatelami w ramach administracji, działać z zachowaniem zasad etycznych.
10) Umie uczestniczyć w pracach grupy przygotowującej projekty społeczne, uwzględniające aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 180 Liczba semestrów: 6

3. Program studiów nie został oparty na standardach kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 55
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria i zajęcia projektowe): 25
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia modułowe do wyboru: 56

5. Informacja o praktykach (wymiar i liczba punktów ECTS):
Student ma obowiązek odbyć praktykę zawodową w wymiarze 160 godzin liczba punktów ECTS za praktyki: 5

Student który odbył praktyki studenckie:
1. dysponuje umiejętnością praktycznego wykorzystywania wiedzy teoretycznej o systemie polskiego prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów w poszczególnych dziedzinach prawa występujących w zakresie działania administracji;
2. posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie sporządzania podstawowych dokumentów, oraz pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawno-administracyjnych oraz przygotowywania i prezentowania wystąpień dotyczących tych zagadnień;
3 dysponuje wiedzą na temat praktycznego funkcjonowania administracji oraz znaczenia stosowania norm etycznych w pracy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/