On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

French Studies (NZ2-FLR)

(in Polish: Filologia romańska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2,5-year studies
Language: French, Polish
 • Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Są skierowane nie tylko do absolwentów studiów romanistycznych I stopnia oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF), ale także do osób, które posiadają dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na innym kierunku studiów, a chciałyby pogłębić wiedzę na temat języka francuskiego oraz literatury i kultury krajów francuskojęzycznych.

Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności glottodydaktycznych i badawczych.

Zróżnicowana oferta dydaktyczna obejmuje:

 • seminarium magisterskie: literaturoznawcze, kulturoznawcze, glottodydaktyczne lub językoznawcze (do wyboru),
 • praktyczną naukę języka francuskiego: wypowiedź pisemna i ustna, wybrane zagadnienia gramatyczne, Francja współczesna, słownictwo specjalistyczne (np. ekonomiczne, medyczne, techniczne),
 • konwersatoria, wykłady monograficzne i seminaria specjalistyczne z następujących dziedzin:
 • kultura Francji i państw francuskiego obszaru językowego,
 • metodologia badań językoznawczych,
 • metodologia badań literackich,
 • glottodydaktyka,
 • wybrane zagadnienia literatury i językoznawstwa,
 • filozofia francuska.

Organizacja studiów

Studia trwają pięć semestrów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty (do godz. 15.00), przez trzy semestry, a w czwartym semestrze co dwa tygodnie w tym samym systemie. Piąty semestr przeznaczony jest na konsultacje magisterskie i redagowanie pracy dyplomowej. Student może ukończyć studia po czterech semestrach, jeśli do 15 września złoży u promotora gotową pracę magisterską.

Studia są płatne na początku każdego semestru. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Romanistyki: http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=18&lang=pl

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, obejmującą także słownictwo specjalistyczne z wybranych dziedzin,
 • umiejętność redagowania tekstów – streszczeń, syntez oraz tekstów argumentacyjnych,
 • znajomość społecznych i politycznych problemów współczesnej Francji,
 • praktyczną wiedzę na temat najnowszych metod nauczania języka francuskiego,
 • znajomość metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu literatury i kultury Francji oraz państw francuskojęzycznego obszaru kulturowego,
 • pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury (w zależności od tematyki seminarium magisterskiego),
 • umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych i redagowanie własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w administracji publicznej, mediach i wydawnictwach oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka francuskiego i kultury krajów francuskojęzycznych. Ponadto osobom posiadającym dyplom licencjata filologii romańskiej lub kolegium języka francuskiego z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu glottodydaktyki. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunkach humanistycznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Magister in French studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The student who has completed the second grade of the studies in French philology:
• has a deepened knowledge of the range and importance of the humanities, especially philology, of the specific character of their subject and methodology;
• has an extended knowledge of the notions and the corresponding terms used to describe the language, the literature, and the methodology of foreign language teaching; understands their position relating to other domains of humanities;
• possesses a deepened knowledge of the main currents in linguistics, literature, methodology of foreign language teaching, and of the recent achievements in these domains;
• has an extended knowledge of the culture of France and of French-speaking countries;
• has extended research skills, including analyzing papers of other authors, synthesizing different ideas and opinions, choosing adequate methods and constructing research instruments, processing and presenting results, all in order to solve complex problems in an original way, well enough to take part in scientific discussions and to prepare his/her own theses;
• possesses the active and passive linguistic competence in oral and written French on the C2 ESOKJ level,
• can correctly translate texts belonging to different genres from French into Polish and from Polish into French;
• is aware of the level of his/her knowledge of French, understands the need to continuously educate oneself and to develop one’s personality; evaluates his/her own competences, develops skills, sets himself/herself goals in self-development and education. Can inspire and organize the learning process of other people;
• can actively participate in the culture of France and French-speaking countries, using different media and forms, is an ambassador of French culture in Poland and of the Polish culture in France.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/