On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Controlling Big Data > (in Polish) Zarządzanie Big Data

(in Polish) Zarządzanie Big Data (S2-PRK-ZBD)

(in Polish: Zarządzanie Big Data)
second cycle program
full-time, 2-years of study
Language: Polish

Studia stacjonarne II stopnia „Zarządzanie Big Data” mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

 • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
 • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
 • ekonomii i statystyki.

Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Firmy te funkcjonują na rynku komercyjnym jak i w obszarze administracji rządowej i publicznej, w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Dla sektora komercyjnego są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania dużych baz danych, agencje z obszaru marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych. Student sam wybiera instytucję, w której będzie realizował praktyki.

Program kształcenia przewiduje praktyki po I roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie) oraz po II roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów „Zarządzanie Big Data”:

 • posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk ekonomicznych, ścisłych i prawnych, stanowiącą podstawę do podejmowania praktycznych działań;
 • potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania źródeł rafinacji informacji sieciowej, rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze aplikacyjnym wskazanym przez instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • potrafi wykonywać zadania o charakterze badawczym i analitycznym na zlecenie instytucji nauki, kultury i edukacji;
 • potrafi dostarczać informacje odpowiadające na bieżące potrzeby instytucji i organizacji związanych z przetwarzaniem i analizą informacyjnych zasobów;
 • zna poszczególne etapy rafinacji zasobów sieciowych, wykorzystywane w jej ramach narzędzia oraz potrafi je zastosować w praktyce badawczej;
 • zna i wykorzystuje metody oraz narzędzia odnoszące się do specjalistycznych analiz Big Data;
 • potrafi dokonać interpretacji wyników analiz w kontekście globalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych;
 • zna i rozumie trendy rozwojowe nauki o mediach i technologii informacyjnych mediów obejmujące wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w praktyce;
 • zna i rozumie metodologię badań naukowych, właściwą dla nauki o mediach oraz informatologii, ale także matematyki (statystyki), informatyki i ekonomii.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na:

 • kompetentne zarządzanie ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi zasobami;
 • wykorzystanie ich kompetencji na użytek społeczno-gospodarczy oraz generowanie nowych zapotrzebowań w informacyjnej sferze nauki, edukacji i biznesu.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o., Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., firma Aleph Polska.

W celu zdobycia dalszych informacji na temat studiów zapraszamy na stronę Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW oraz na stronę Logistyki Mediów.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master's degree in controlling Big Data

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/