On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, second cycle

Slavic studies, full-time, second cycle (S2-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. W momencie składania dokumentów wybierana jest specjalność: bohemistyczna, kroatystyczna (język i kultura Chorwacji) lub słowacystyczna. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które ISZiP zawarł z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Croatian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Czech studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Serbian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovak studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

ranking of first cycle diplomas

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Second level degree qualifications for the field of study: Slavic studies:
1) A person with the second level degree has the following qualifications:
1.1. possesses detailed knowledge of the functioning of a selected Slavic language’s system, its functional, stylistical and dialectal diversification as well as traditions of linguistic studies concerning the language of study
1.2. has deepened knowledge about the functioning of the public sphere and the symbolic system of a selected Slavic country against the background of similar phenomena in the region
1.3. knows in depth the dominant paradigms and research prospects in humanistic sciences and understands how to use them in his/her own research and professional activity connected with studies on the culture and languages of the Western and Southern Slavic countries
1.4. is able to build and defend his/her own reasoning with arguments supported by independently researched, analysed and integrated information
1.5. can make use of research methods typical of different disciplines of humanistic sciences and can substantiate their synthesis in multi-faceted studies of the culture and language of a selected Slavic country
1.6. can speak a selected Slavic language almost as fluent as the native speakers of that language and is able to communicate in this language in any situation
1.7. has the command of the second Slavic language at the B2+ level
1.8. can explain the phenomena of the contemporary social and political life of a selected Slavic country in the context of the situation in the region, using contemporary attainments of cultural studies and linguistic theories and research
1.9. can work as part of a team on a research project, can run team study and take responsibility for the result attained by the group
1.10. can use knowledge about a selected Slavic language and his/her linguistic competence to translate various types of texts.
2) The required number of points scored during studies – at least 120 ECTS, 4 terms.
3) Not applicable.
4) The number of points for subjects:
4.1. the core subjects – 21
4.2. practical classes – 67
4.3. free selection subjects – 40.
5) Students’ practice is not included in this programme.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/