On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, second cycle

Slavic studies, full-time, second cycle (S2-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, a także pogłębionej wiedzy o kraju i regionie.

Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności, dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu.

Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację badań prowadzonych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie. Instytut współpracuje ponadto z instytucjami kultury oraz innymi uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, co pozwala na pogłębienie zdobywanej wiedzy oraz tworzenie sieci kontaktów i współpracy.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2023/2024 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • serbistyka (język i kultura Serbii),
  • słowenistyka (język i kultura Słowenii).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak również absolwentów/absolwentki innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia na kierunku slawistyka mogą być realizowane częściowo za granicą, dzięki współpracy w ramach sieci Erasmus i Ceepus oraz umowom dwustronnym zawartym między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami partnerskimi w zakresie wymiany akademickiej.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych posiada pogłębioną wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Bardzo dobrze zna realia społeczne i polityczne kraju specjalności w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o ukształtowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, w tym o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z prowadzeniem badań, jak również umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i potrafi współpracować z grupą. Studia drugiego stopnia na kierunku slawistyka przygotowują do podjęcia kształcenia w szkołach doktorskich oraz do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują zatrudnienie także w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak również w instytucjach kultury oraz w mediach, zarówno w Polsce, jak i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach południowo- i zachodniosłowiańskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Croatian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Czech studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Serbian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovak studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A graduate has achieved the learning outcomes defined for the Slavic studies program, including the learning outcomes defined for the Czech studies specialization. A second degree holder:
• is able to use research methods appropriate for various disciplines of humanities and synthesize them in a substantiated way in multifaceted research on culture and language of a selected Slavic country
• has a good understanding of social and political reality in Czech Republic in relation to the situation in Central Europe
• has knowledge about the functioning of the Czech language system, its functional, stylistic, and dialectal diversity, as well as the traditions of linguistic research in the field of Czech language
• knows the most important translation techniques and has knowledge of their application in practice in relation to the Czech language
• is fluent in Czech to a degree similar to that of native speakers and can communicate in this language in any communicative situation
• can edit texts written in Polish and Czech, both on academic, as well as functional and popular level
• is able to hold an argumentative discussion with the use of substantive argumentation in Polish and in Czech
• is able to work in a team on a project concerning Czech culture and its broader contexts.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/