On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, second cycle

Slavic studies, full-time, second cycle (S2-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, SlovenianMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 9

Absolwent magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym, dialektalnym, jak również o tradycjach badań językoznawczych w zakresie języka kierunkowego. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu sfery publicznej oraz systemie symbolicznym kraju kierunkowego z odniesieniem do podobnych zjawisk w regionie. Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz posiada wiedzę o ich zastosowaniu w praktyce, posiada znajomość procesu redakcyjnego, opracowania tekstu i przygotowania go do druku, jak też zna zasady przygotowywania oraz realizacji zespołowych projektów badawczych. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji kulturalnych, o życiu kulturalnym i uczestnictwie w kulturze w kraju kierunkowym, w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Umie korzystać z dorobku kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych, twórczo nawiązywać do uznanych badań i szkół badawczych w procesie opracowania własnej tezy, obrony stanowiska czy uzasadnienia wniosków płynących z samodzielnie dokonywanej analizy współczesnych zjawisk kulturowych w kraju kierunkowym. Potrafi interpretować zjawiska współczesnego życia społecznego i politycznego w kraju kierunkowym w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz socjologicznych. Posługuje się językiem kierunkowym w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w tym języku w dowolnej sytuacji komunikacyjnej. Potrafi redagować teksty pisane w języku polskim i w języku kierunkowym zarówno na poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz popularnym, umie prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku polskim i w języku kierunkowym. Posiada umiejętność korzystania z dorobku różnych dyscyplin humanistycznych w analizie i interpretacji zjawisk kulturowych charakterystycznych dla kraju kierunkowego i regionu. Potrafi wykorzystywać wiedzę o języku kierunkowym oraz kompetencje lingwistyczne w tłumaczeniu różnorodnych typów tekstów, umie posługiwać się drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+. Potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem projektu badawczego, umie prowadzić badania zespołowe oraz podejmować odpowiedzialność za wynik grupy. Rozumie konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego. Dostrzega wartość wiedzy w budowaniu kontaktów kulturalnych i państwowych między Polską a krajami słowiańskimi.

Miejsca zatrudnienia naszych absolwentów to urzędy i agendy państwowe, placówki dyplomatyczne w krajach słowiańskich, organizacje pozarządowe współpracujące z krajami słowiańskimi Europy Środkowej i Południowej, instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu z naszych absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski, znajdując zatrudnienie w różnych krajach europejskich, często w południowo- i zachodniosłowiańskich. Absolwenci slawistyki często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego, są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Croatian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Czech studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Serbian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovak studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

ranking of first cycle diplomas

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Second level degree qualifications for the field of study: Slavic studies:
1) A person with the second level degree has the following qualifications:
1.1. possesses detailed knowledge of the functioning of a selected Slavic language’s system, its functional, stylistical and dialectal diversification as well as traditions of linguistic studies concerning the language of study
1.2. has deepened knowledge about the functioning of the public sphere and the symbolic system of a selected Slavic country against the background of similar phenomena in the region
1.3. knows in depth the dominant paradigms and research prospects in humanistic sciences and understands how to use them in his/her own research and professional activity connected with studies on the culture and languages of the Western and Southern Slavic countries
1.4. is able to build and defend his/her own reasoning with arguments supported by independently researched, analysed and integrated information
1.5. can make use of research methods typical of different disciplines of humanistic sciences and can substantiate their synthesis in multi-faceted studies of the culture and language of a selected Slavic country
1.6. can speak a selected Slavic language almost as fluent as the native speakers of that language and is able to communicate in this language in any situation
1.7. has the command of the second Slavic language at the B2+ level
1.8. can explain the phenomena of the contemporary social and political life of a selected Slavic country in the context of the situation in the region, using contemporary attainments of cultural studies and linguistic theories and research
1.9. can work as part of a team on a research project, can run team study and take responsibility for the result attained by the group
1.10. can use knowledge about a selected Slavic language and his/her linguistic competence to translate various types of texts.
2) The required number of points scored during studies – at least 120 ECTS, 4 terms.
3) Not applicable.
4) The number of points for subjects:
4.1. the core subjects – 21
4.2. practical classes – 67
4.3. free selection subjects – 40.
5) Students’ practice is not included in this programme.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/