On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, second cycle

Slavic studies, full-time, second cycle (S2-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2020/2021 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • serbistyka (język i kultura Serbii).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które ISZiP zawarł z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Croatian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Czech studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Serbian studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovak studies
Second cycle degree - magister - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

For the Slavic studies programme, second degree qualification
1) A second degree holder
1.1) recognizes the most important cultural and linguistic phenomena in Czechia in the contemporary context and in a diachronic perspective
1.2) is familiar with the changes in contemporary Czech literature, language and the local literary life
1.3) has in-depth knowledge of the functioning of the public sphere and the symbolic system in Czechia with reference to similar phenomena in the region
1.4) is able to relate observed phenomena into the historical and political context of Czechia
1.5) is able to interpret the phenomena of contemporary social and political life in Czechia in the context of the situation in the region, with the use of contemporary cultural and linguistic theories and research
1.6) can freely express their thoughts (in speech and writing) in Czech on topics related to culture and social life
1.7) can relate the phenomena of contemporary social and political life in Czechia to a broader regional and European context
1.8) is able to hold a discussion in Czech, gather material on a given topic and present a reasoned argument for a selected thesis.
2) ECTS requirements: 120 ECTS minimum, duration: 4 semesters
3) Does not apply.
4) ECTS point allocation:
4.1. classes in the field of study: 21
4.2. practical classes: 67
4.3. classes to choose from the curriculum: 40.
5) Student practice is not included in the programme.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/