On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural Heritage Management Policies > (in Polish) Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia

(in Polish) Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-PZDK)

(in Polish: Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle program
full-time, 2-years of study
Language: Polish

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym to wspólna propozycja nowego kierunku studiów magisterskich dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Jest to kierunek wyjątkowy w skali uczelni, regionu jak i całego kraju. Łączy w sobie treści humanistyczne, społeczne i ścisłe związane z dziedzictwem, kładąc nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi (np. GIS, analizy Big Data, digitalizacji) i metod nauczania (np. design thinking). Skierowane są one do wszystkich pasjonatów szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Studenci poznają zagadnienia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o dziedzictwie, formami i możliwościami jego ochrony, promocji i udostępniania.

Program zajęć dostarcza słuchaczom zarówno treści teoretycznych, niezbędnych do zrozumienia omawianych kwestii, jak i przekazuje praktyczną wiedzę i umiejętności, które student z łatwością będzie mógł wykorzystać w swojej dalszej karierze zawodowej. Zróżnicowane, przez co atrakcyjne, będą również formy kształcenia: od tradycyjnych wykładów i ćwiczeń, przez konwersatoria, po zajęcia warsztatowo-projektowe, zajęcia terenowe i gry miejskie.

Student w ciągu dwóch lat kształcenia będzie miał możliwość współpracy międzysektorowej z różnymi europejskimi ośrodkami naukowymi (np. The Society for Archaeological Sciences, The Association for Asian Studies, Revisionary Interpretations of the Public Enterprise czy Towarzystwem Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji), sektorem publicznym (np. Narodowy Instytut Dziedzictwa, jednostki samorządu terytorialnego) i sektorem prywatnym. Dodatkowo, część zajęć będzie prowadzona przez praktyków i ogólnopolskich specjalistów w danej dziedzinie.

Kierunek oferuje trzy specjalizacje moduły, których wybór następuje po pierwszym semestrze studiów:

  • Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym – najbardziej ścisła i informatyczna specjalizacja, w ramach której studenci poznają możliwości wykorzystywanie narzędzi IT w dziedzictwie kulturowym;
  • Zarządzanie krajobrazem kulturowym – specjalizacja z pogranicza geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, na której studenci zostaną przygotowani do przemyślanego i uporządkowanego zarządzania krajobrazem kulturowym;
  • Zarządzanie informacją o dziedzictwie kulturowym – humanistyczno-społeczna ścieżka, podczas której studenci zapoznają się z zasadami i narzędziami do skutecznego wyszukiwania, gromadzenia, opracowania i przetwarzania informacji związanej z dziedzictwem kulturowym.

Program powstał w ramach unijnego „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty i menadżera w zakresie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego). Posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk społecznych i ścisłych, stanowiącą podstawę do podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.

Zorientowany jest na wiedzę i praktyczne umiejętności odpowiadające potrzebom rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego, z ochroną oraz promocją dóbr kultury, a także z zakresu logistyki w tym data scientist i data engineer.

Potrafi zbierać dane, archiwizować je, przygotowywać do dalszej obróbki, a przede wszystkim analizować. Umie wdrażać takie rozwiązania technologiczne, które umożliwią przygotowanie odpowiedzi na bieżące potrzeby instytucji i organizacji związanych z popularyzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Posiada biegłość analizy Big Data, w połączeniu z umiejętnościami interpretacji wyników w kontekście glokalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego.

Zna podstawy prawne (polskie i europejskie) dotyczące ochrony dóbr kultury. Ma ukształtowane postawy twórcze (jest kreatywny), a także wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i kompetencje cyfrowe.

Zna mechanizmy oraz procedury źródeł finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych. Zna warsztat pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków finansowych oraz metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury.

W życiu codziennym i zawodowym kieruje się wrażliwością społeczną, posiada umiejętności negocjacyjne. Ma ukształtowaną tolerancyjną postawę wobec odmienności i różnic kulturowych.

Potrafi pracować zespołowo, a przede wszystkim zarządzać zespołem i delegować zadania. Jest przygotowany do podjęcia pracy w: jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury i szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką i promocją regionu; instytucjach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master's degree in Cultural heritage management policies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/