On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (NZ2-PE)

(in Polish: Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Studia są prowadzone w obszarze pedagogiki okólnej i najważniejszych subdyscyplin pedagogicznych. Pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia pedagogicznego.

Proponowane w ramach kierunku różnorodne ścieżki rozwoju edukacyjnego dostosowane zostały do zapotrzebowania interesariuszy reprezentujących sektor usług edukacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku komercyjnym.

Przemodelowany kierunek studiów umożliwia przyszłym absolwentom nie tylko rozwijanie wiedzy z zakresu dziedziny, ale również wyposażenie w kompetencje przedsiębiorcze, komunikacyjne, dydaktyczne, językowe i inne niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Lista specjalności:

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych,
  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym,
  • Edukacja artystyczna i medialna,
  • Studia nad dzieckiem i rodziną,
  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Zasady kwalifikacji na specjalności.

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie, jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Andragogika - Doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych

Absolwent będzie posiadał wiedzę na temat współczesnego rynku pracy, klasyfikacji zawodów i specjalności, metod i narzędzi opisu kariery zawodowej, a także umiejętności metodycznych doradcy zawodowego: diagnozowania, pracy z grupą oraz pracy indywidualnej czy prowadzenia rozmowy doradczej. Przykładowe miejsca pracy: placówki edukacyjno-oświatowe, działy kadr i działy personalne, instytucje administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację i zatrudnianie, instytucje prowadzące działalność zapewniającą uzyskanie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe.

  • Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące nie tylko funkcjonowania, ale także dokonywania zmian w środowisku edukacyjnym, zawodowym i medialnym, będzie rozumiał wartość różnorodności tradycji i obyczajów w budowaniu społeczeństwa wielokulturowego i wpływał na wypracowywanie zasad współżycia w przestrzeni publicznej z poszanowaniem różnic kulturowych.

Absolwent zdobędzie kwalifikacje do wykonywania dwu zawodów: Animatora kultury i Doradcy zawodowego (zawody te są wpisane do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności pod numerem 343901 i 242304).

  • Edukacja artystyczna i medialna

Absolwent będzie posiadał przygotowanie teoretyczno-praktyczne w zakresie artystycznej edukacji wizualnej oraz wykorzystywania mediów w procesach socjalizacji, edukacji i komunikacji społecznej.

Przykładowe miejsca pracy: szkoła podstawowa i średnia - nauczyciel plastyki (tylko osoby, które ukończyły studia I stopnia i otrzymały przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne); instytucje artystyczne (szczególnie w działach edukacyjnych w muzeach, galeriach, teatrach itd.); instytucje medialne i medialno-edukacyjne (telewizja, radio, prasa, portale internetowe) oraz każda instytucja kulturalna, edukacyjna czy usługowa, w której kompetencje artystyczne pedagoga stanowią podstawowy atut (ośrodki kultury, kluby, świetlice itd.).

  • Studia nad dzieckiem i rodziną

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę i umiejętności dotyczące poznawania i usprawniania funkcjonowania osób, grup i społeczności lokalnej, pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności przeżywających kryzysy i trudności. Będzie zdolny analizować z perspektywy interdyscyplinarnej czynniki zagrożenia dziecka i rodziny i podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy wychowawcy, pedagoga, specjalisty do spraw pracy z rodziną, asystenta rodziny, koordynatora. Może pracować w instytucjach systemu edukacji: szkołach (pedagog, wychowawca świetlicy), poradniach psychologiczno-pedagogicznych (pedagog); w kuratorskich służbach sądowych, a także w instytucjach sektora pomocy społecznej: świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, poradnictwie rodzinnym, służbach socjalnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie.

  • Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Absolwent będzie przygotowany do wyznaczania celów i określania sposobów realizacji polityki oświatowej na poziomie jednostek administracji państwowej. Kierowanie placówką oświatową wymaga kompetencji merytorycznych i społecznych. Bazą do wskazywania kierunków rozwoju placówki oświatowej będzie wiedza z zakresu zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą, konstruowania i zarządzania projektem oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Do realizacji wyznaczonych zadań niezbędne będą umiejętności kierownicze i interpersonalne.

Przykładowe miejsca pracy: administracja państwowa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe, publiczne i niepubliczne placówki edukacyjne, firmy szkoleniowe, działy edukacyjne muzeów i innych placówek kultury.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Education in the range of integration and inclusive education
Second cycle degree - magister - in Education in the range of media education
Second cycle degree - magister - in Education in the range of socio-cultural animation
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: Education Policy-Education Manager
Second cycle degree-magister–in Education, speciality: social and educational work with children and families

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
egz - Examination
kon - Seminar
pr_ped - Pedagogical placement
sem - Seminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
(in Polish) Pierwszy rok pedagogiki, animacja społeczno-kulturalnaECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD/KP Module of Teachinge
MD-Methodical Modulee
MD-Animation of task groupsc
MD-Pro-active methods of educationc
MD-Animation of groups by Pädagogik Spaßc
MD-Fieldwork (practicum)c
MD-Individual Professional Trainingc
MD-Pedagogicla social practicec
MD-Introduction to Action - Individual Pedagogical Internshipc
MS1-Speciality Module No 1: The basics of knowledge on socio-cultural animatione
MS1-Social communication and media in socio-cultural animationc
MS1-Community research laboratoryc
MS1-Methods of community researchc
MS1-The basics of knowledge on socio-cultural animationc
MS1-Theoretical foundations of communication and mediac
MS1-Technical tools of animationc
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
Total:1980
(in Polish) Pierwszy rok pedagogiki, praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodzinąECTSlectclegzkonpr_pedsemwarexam
MD/KP Module of Teachinge
MBH-Module of Research on Humanistic Perspective9*e
MBH-Philosophy of education16c
MBH-Contemporary pedagogical approaches16c
MBSp-Module of Social Research10*e
MBSp-Culture anthropology16c
MBSp-Evaluation in education16c
MBSp-Methodology of social research16c
MD-Methodical modulee
MD-Specialisation laboratory – the family and the communityc
MD-Methods of Working with Childrenc
MD-Methods of working with groupc
MD-Methods of working with familyc
MD-Pedagogical practice in the family and the communityc
MS1-Specialisation Module: Child care and family support15*e
MS1-Children of the world - research and support projects16c
MS1-Child care1616c
MS1-Observational pedagogical practice30c
MS1-Child and family needs assessment16c
MS1-Legal basis for child care and family support16c
MS1-Workshop of educational skills16c
Total:3496643016

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/