On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Oriental Studies > Oriental Studies, Turkish Studies, full-time

Oriental Studies, Turkish Studies, full-time (S2-OR-TU)

(in Polish: Orientalistyka, turkologia, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: PolishMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia w zakresie kultury i języków tureckich. Program studiów obejmuje naukę współczesnego języka tureckiego oraz cykle wykładów poruszających różne aspekty kultury Turcji.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność turkologia uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury tureckiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku tureckim
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym Turcji
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku tureckim (współczesnym i klasycznym)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Turcji w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Turcji w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Turcji, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Turcji w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Turcji
 • posługiwać się językiem tureckim na poziomie C2

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Turcji
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Turcji, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Turcji
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Turcji
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Turcji. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem tureckim na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in oriental studies, speciality: turkology

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

first cycle degree and successful completion of recruitment procedure

Learning outcomes

1. Learning outcomes:
A graduate of second cycle degree studies in the field of Oriental Studies, specialty of Turkish Studies:

- has extended knowledge of particular problems pertaining to the culture of Turkey (within the scope of culture and literature or language or philosophy and religion or history and socio-political issues)
- has wide and profound knowledge of the structures and social relations as well as socio-cultural behaviours of Turkey in the scope conditioning professional social and intercultural verbal communication

- can use the knowledge in the field of Oriental studies to solve problems relating to cultural differences in professional situations
- can use the terminology from the domain of philosophy and religion of Turkey to analyze and interpret religious phenomena, ethical motives and human behaviors, as well as cultural differences
- can read, analyze and interpret advanced literary texts and other works of the Turkish culture (film, press, social writing) and appropriately place them in their cultural context
- can carry out a critical analysis and interpretation of different products of culture of Turkey in a way which is appropriate to a chosen tradition, theory and research school within the scope of linguistics or literary and cultural studies or philosophy and religion studies or history, employing unique approaches that take into account the knowledge in the field of Oriental studies
- has a good command of the Turkish language at the C2 level

- actively acts in aid of mutual understanding and effective intercultural communication, cultural and economic cooperation, domestic contacts and ones in Turkey
- actively acts in aid of sharing and promoting cultural heritage and most important products of contemporary Turkish culture
- can use linguistic and cultural competences in professional situations such as aid programmes, government programmes, immigration problems, national security issues

2. No. of ECTS credits: 120, no. of semesters: 4.
3. The programme of study is not based on standards.
4.
No. of ECTS credits for the learning outcomes achieved in courses fundamental for the area of study, which the programme of study, its level and profile are referred to: 15.
No. of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 78 + 20 for a MA thesis
No. of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 50.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/