On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - History within MISH, full-time, first cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - History within MISH, full-time, first cycle programme (S1-PRK-HI-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - historia w ramach MISH, stacjonarne, I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. fennistyka (od roku akad. 2020/21)
 10. filologia angielska (English Studies)
 11. filologia bałtycka
 12. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 13. filologia nowogrecka
 14. filologia polska
 15. filologia romańska
 16. filologia rosyjska
 17. filologia włoska
 18. filozofia
 19. Finance, International Investment and Accounting
 20. finanse i rachunkowość
 21. geografia
 22. germanistyka
 23. historia
 24. historia i kultura Żydów
 25. historia sztuki
 26. hungarystyka
 27. iberystyka: hispanistyka
 28. iberystyka: portugalistyka
 29. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 30. informatyka i ekonometria
 31. International Studies in Philosophy
 32. kognitywistyka
 33. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 34. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 35. lingwistyka stosowana
 36. logopedia ogólna i kliniczna
 37. muzykologia
 38. orientalistyka – afrykanistyka
 39. orientalistyka – arabistyka
 40. orientalistyka – egiptologia (od roku akad. 2021/22)
 41. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
 42. orientalistyka – indologia
 43. orientalistyka – iranistyka
 44. orientalistyka – japonistyka
 45. orientalistyka – koreanistyka (od roku akad. 2020/21)
 46. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego,
 47. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
 48. orientalistyka – sinologia
 49. orientalistyka – turkologia
 50. pedagogika
 51. politologia
 52. polityka społeczna
 53. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)
 54. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
 55. slawistyka
 56. socjologia
 57. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 58. stosunki międzynarodowe
 59. studia amerykanistyczne (American Studies)
 60. studia wschodnie
Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in history within MISH

Access to further studies:

second cycle programme

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/