On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History of Art > (in Polish) Historia sztuki, stacjonarne, pierwszego stopnia

(in Polish) Historia sztuki, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-HS)

(in Polish: Historia sztuki, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia I stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki, jej terminologii oraz dawnych i współczesnych metod tej dyscypliny.

Specyfiką studiów jest duża uwaga przykładana do zajęć o charakterze teoretyczno-metodologicznym, a także wprowadzenie do programu zajęć wstępnych dotyczących rzemiosła artystycznego i designu oraz współczesnych technik artystycznych i mediów. Program studiów licencjackich przewiduje obowiązkową praktykę terenową (organizowany przez Instytut dwutygodniowy wyjazd pod koniec semestru letniego II roku studiów), a także dwutygodniowe praktyki zawodowe, odbywane przez studentów w dowolnie wybranej instytucji kultury (muzea, galerie, urzędy konserwatorskie i inne).

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów I stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Naturalną kontynuacją studiów I stopnia jest II stopień studiów w Instytucie.

Absolwenci podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, a często także w muzeach oraz galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym, pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy po pracowników agencji reklamowych. Kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia też fachową opiekę nad uczestnikami studiów doktoranckich, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim, w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106) oraz w nowym budynku Wydziału Historycznego (sala 108). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów).

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in art history

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/