On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Spatial Development (S2-GP)

(in Polish: Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek Gospodarka przestrzenna przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych; procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:

 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym;
 • Urbanistyka i rewitalizacja;
 • Foresight terytorialny.

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin gospodarki przestrzennej (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku gospodarka przestrzenna.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się w różnych regionach Polski, niektóre tego typu zajęcia odbywają się również na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna zna, rozumie i potrafi stosować: metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską; rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych; potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze; umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa; potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu; umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur; posiada umiejętności, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji; zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • urzędy centralne zajmujące się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządowe wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne i prywatne zajmujące się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze badań i rozwoju,
 • organizacje kreujące relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostki publiczne i prywatne zajmujące się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Spatial Development

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/