On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Finance and Accounting > Finance and accounting, full-time, second cycle programme

Finance and accounting, full-time, second cycle programme (S2-PRK-FR)

(in Polish: Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Podczas studiów Finansów i rachunkowości uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty podstawowe, wspólne dla studentów danego roku, po ukończeniu których student będzie posiadał zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach (warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów).

Kierunek posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów. Jest 10. programem na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Taxation.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat mikrostruktury rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach, zna główne empiryczne i analityczne modele wykorzystywane przez finansistów w inwestycjach i metody ich implementacji praktycznej, jak również dysponuje wiedzą dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych i ich roli na współczesnych rynkach finansowych. Absolwent ma też wiedzę na temat sformalizowanej analizy rynków finansowych, modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki (cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut). Posiada wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności zna zasady funkcjonowania rynków walutowych, posługuje się nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Absolwent zna standardy sporządzania sprawozdań finansowych, w tym układ bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Rozumie, co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz kategorie kosztów i przychodów. Posiada wiedzę związaną z rachunkowością zarządczą oraz z analizą wpływu kosztów na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i zasad projektowania systemów rachunku kosztów oraz określanie przydatności informacyjnej tych systemów w sterowaniu podmiotami gospodarczymi.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić, jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. Umie także stosować podstawowe współczesne modele ilościowe w finansach inwestycyjnych oraz umie przeprowadzić podstawowe operacje na współczesnych rynkach finansowych - arbitraż, hedging i spekulację. Potrafi omówić doświadczenia krajów UE związane z problemami finansowymi.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak: analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy. Absolwent ma świadomość, że dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, wymagają systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w ciągu całego życia zawodowego. Umie także samodzielnie kształcić się. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), jak i studiów podyplomowych związanych z jedną z dziedzin finansów czy rachunkowości, a także ekonomii.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2022 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

Master's degree in finance and accounting

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate of this specialization:
- knows in-depth scientific theories in the areas of social and exact sciences, especially in microeconomics, macroeconomics, and advanced econometric methods;
- knows and understands the theories, models, regulations, and guidelines in the field of finance and accounting thoroughly, meeting international standards;
- knows the position of economics and finance in social sciences and the economic, legal, ethical, and other conditions of various types of professional activity related to finance and accounting, including the principles of intellectual property protection and legal matters;
- can model econometrically, formulate and verify research hypotheses, forecast time series with the use of analytical and IT tools, and advanced information and communication techniques;
- can apply the principles and standards of accounting;
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of microeconomics and macroeconomics theories;
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of international finance, markets, and financial institutions and instruments.
- can create reports and communicate the results of independent analyses effectively, including the English language at the B2 + level;
- can plan and organize their own and teamwork effectively; can lead debates, critically refer to the results of their own research and compare them with scientific research in economics and finance;
- can quickly learn independently and raise the acquired qualifications; can plan and implement their own learning throughout their life and guide others in this regard;
- is prepared to view critically on the advanced level theoretical and conceptual achievements of microeconomics, macroeconomics, and the history of economics and finance; is prepared to use the acquired knowledge to solve advanced problems and consult experts in the event of difficulties when solving them on their own;
- is prepared to think and act entrepreneurially and fulfil social obligations; is prepared to implement complex projects, and to work individually and in a team in a creative way; and
- is prepared to abide by professional ethical standards, fulfil undertaken commitments, and develop and disseminate acquired competencies and knowledge.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/