On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Studies > European studies, full-time, second cycle

European studies, full-time, second cycle (S2-EUSE)

(in Polish: Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają dwa lata. Po przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki. Absolwenci kierunku mogę kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia) i uzyskać stopień doktora.

Czego i jak uczymy?

Kierunek „europeistyka - studia europejskie” ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na procesach zachodzących w Europie, jak i na relacjach Europy ze światem. Na zajęciach są one przedstawiane z perspektywy politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych i bezpieczeństwa. Nasze studia obejmują nie tylko zagadnienia integracji europejskiej, czyli dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Interesują nas także szersze zagadnienia, takie jak np.: europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Dużą część programu studiów stanowią zajęcia do wyboru. Umożliwiają one kształtowanie ścieżki edukacyjnej według własnych zainteresowań i planów związanych z karierą zawodową. Przede wszystkim proponujemy naszym studentom wiedzę z zakresu relacji Unii Europejskiej i Europy ze światem, najbliższym otoczeniem i odległymi regionami. Innym tematem studiów, jaki proponujemy, są wewnętrzne problemy i aktualne wyzwania stojące przed UE i Europą. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dalszego rozwoju gospodarczego naszego kontynentu i jego pozycji w zglobalizowanym świecie; sporami i konfliktami międzynarodowymi w Europie; obecnością mniejszości narodowych, uchodźców i muzułmanów w Europie oraz różnorodnymi, a coraz bardziej widocznymi na europejskiej scenie ruchami społecznymi. Uzupełnieniem tych zagadnień są zajęcia, które rozszerzają perspektywę rozumienia powyższych problemów, np. takie jak: protokół dyplomatyczny, organizacje międzynarodowe, polityka energetyczna i alternatywne źródła energii, modele kapitalizmu w Europie. Pasjonatom prawa europejskiego oferujemy zajęcia pogłębiające wiedzę z tej problematyki, a osobom, które nie miały do tej pory styczności z tymi zagadnieniami zapewniamy podstawową wiedzę z tego zakresu. Oferujemy zajęcia dedykowane dla przyszłych pracowników polskiej i unijnej administracji publicznej oraz tych, którzy zamierzają zajmować się informowaniem społeczeństw.

Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów pragnie łączyć naukę z pracą, staramy się więc układać program naszych zajęć w taki sposób, aby zaczynały się one wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa te obowiązki!

Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dużą i różnorodną praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

W roku akademickim 2016/2017 nasze studia zostały ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która stanowi najważniejszą w naszym kraju instytucję oceniającą poziom dydaktyczny poszczególnych jednostek akademickich. Rezultatem przeprowadzonej wizytacji i szczegółowej analizy naszej działalności było przyznanie Centrum Europejskiemu - jako jednej z nielicznych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - pięciu bardzo dobrych ocen we wszystkich badanych kategoriach. Stanowi to nasz wielki zbiorowy sukces wykazujący bardzo wysoką jakość naszych studiów.

Priorytetem Centrum Europejskiego jest jakość zajęć dydaktycznych. Na rok akademicki 2018/2019 dla studiów II stopnia zaplanowaliśmy program nowych działań projakościowych, które powinny zaciekawić studentów tematyką naszych zajęć i pozwolić im zrozumieć, w jaki sposób wiedza akademicka może być wykorzystywana w praktyce. Przede wszystkim planujemy cykle zajęć seminaryjno-warsztatowych z udziałem zagranicznych gości zaproszonych do nas specjalnie na zajęcia. Dadzą one studentom okazję zapoznania się z innymi spojrzeniami na omawiane problemy. W ramach grupy zajęć omawiających stosunki Unii Europejskiej z różnymi częściami świata zaprosiliśmy trzech profesorów z zagranicy, którzy przedstawią pozaeuropejski (chiński, indyjski i afrykański) punkt widzenia. W ramach zajęć z polityki wschodniej Unii Europejskiej zaplanowaliśmy ciekawe spotkania z naszymi partnerami z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, którzy przedstawią ukraiński punkt widzenia. Dla najbardziej aktywnych studentów przewidzieliśmy także wyjazd studyjny do Lwowa w celu wymiany poglądów z ukraińskimi wykładowcami i studentami. Wyjazdy studyjne przewidzieliśmy także na zajęciach poświęconych kwestiom migracji. Grupa studentów z opiekunem naukowym odwiedzi gdyńskie Muzeum Emigracji, aby w lepszy sposób zrozumieć złożoność problemów migracji i zdać sobie sprawę, że są one częścią także polskiej historii. Studenci będą mieli także okazję zapoznać się z niemieckim punktem widzenia na rozwój kapitalizmu w naszej części Europy, który zostanie przedstawiony przez zagranicznego gościa. Ważną częścią naszego programu projakościowego na przyszły rok akademicki są spotkania z praktykami, którzy z jednej strony będą przykładem kariery zawodowej europeisty, z drugiej zaś zaprezentują wycinek swojej pracy związanej z problematyką studiów europejskich (kontroli działań UE przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i wdrażania e-governance w polskiej administracji). Ukoronowaniem działań projakościowych będzie projekt naukowy, w którym wybrani seminarzyści pod okiem promotora będą przygotowywać prace magisterskie rozwiązujące konkretny problem zewnętrznego podmiotu. Studenci utworzą zespół, który będzie analizował złożony, wielosektorowy problem. Efekty ich prac zostaną opublikowane, a autorom wypłacone honoraria.

Pracujemy także nad tym, aby w ramach zajęć dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i jej otoczeniu, umożliwić studentom udział w grze strategicznej symulującej proces rozwiązywania problemów w regionie, który wcześniej dotknięty był konfliktem zbrojnym. Zajęcia tego rodzaju są unikalną innowacją dydaktyczną oferowaną na bardzo nielicznych kierunkach studiów. Mamy nadzieję, że będziemy mogli ją zaoferować już w roku akademickim 2018/2019.

Zatwierdzony program działań projakościowych wraz z ich opisem zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej wiosną 2018 r.

Jakie są kariery naszych absolwentów?

Oryginalne interdyscyplinarne połączenie przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego. Trudne ćwiczenia łączenia wiedzy z różnych dyscyplin owocują cennymi umiejętnościami elastycznego odnajdywania się w wielu środowiskach zawodowych. Program naszych studiów odpowiada na wyzwania współczesnych rynków pracy. Pracodawcy oczekują od absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego aktywnej postawy, umiejętności samodzielnego doskonalenia się i dostosowania do zmieniających się warunków.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Sejmu), firmach public relations, centrach informacyjnych i mediach (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej. Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master degree in European studies

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

entrance examination

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1 Key learning outcomes:
Graduate of the second degree:
• have a thorough knowledge of the ties of political, economic, social and cultural processes in Europe and Europe with the world,
• has in-depth knowledge about the social, economic, cultural change in Europe,
• know in depth how the selected methods and tools for the description of structures and social processes,
• is able to use theoretical knowledge to describe and analyze the processes and phenomena in Europe,
• is able to correctly interpret the processes and phenomena in the history of Europe,
• can formulate critical reviews of selected problems within the European studies,
• know how to independently acquire knowledge and direct the development of their skills,
• understands the need for learning throughout life, and updating knowledge of European affairs.
2 The second dimension of study in ECTS: 120; number of semesters: 4
3 Standards of Teacher Education: Not applicable.
4 Number of credits per course:
• basic sciences: 16 ECTS credits,
• a practical nature: 18 ECTS credits,
• Modular choose 44 ECTS credits.
5 Internships are not provided for in the program.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
wyk_spe - Specialized lecture
cl - Class
kon - Seminar
e - Examination
g - Grading
SecondECTSlectwyk_speclkonexam
Administration in the EU states215g
Common Market Law and its Application to Undertakings4e
International arbitration215g
Dynamics of the EU policies430g
Structural Funds and assistance programs4g
The Effects of Economic Migrations for European Labour Markets2g
The consequences of non-compliance of national courts with EU law215g
The foreign policy of the EU Member States4e
The EU and the Major Emerging Markets4g
European Union in the global financial crisis215g
European banking market law. European monetary law430e
Minorities in the EU2g
Political Marketing2g
Energy Policy of the EU and Alternative Energy Sources215g
Public relations2g
European Union development and humanitarian policy2g
The processes of the EU enlargement215g
Pluralism of socio-economic systems430e
Area of Freedom, Security and Justice215g
Eastern Policy of the European Union215g
Polish Foreign Policy430e
Regionalization of the European market - the conditions of development and financing2g
Total:607513530

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/