On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

European studies (S1-EUSE)

(in Polish: Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium. Absolwenci mogą podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub za granicą.

Opis programu studiów

Kierunek ma charakter multi- i interdyscyplinarny i przekazuje wiedzę o szeroko rozumianej Europie z perspektywy trzech podstawowych dyscyplin: nauk o administracji i polityce, nauk prawniczych i nauk socjologicznych. Program studiów z jednej strony przedstawia najważniejsze zagadnienia integracji europejskiej, czyli funkcjonowanie Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach, z drugiej jednak strony, zajmuje się szerszym pojęciem – Europą – jej problemami wewnętrznymi oraz jej oddziaływaniem na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Na zajęciach wykładowcy podejmują takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Pokazują, jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami, jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji. Oto przykłady problemów analizowanych na zajęciach.

Wykładowcy dokładają wszelkich starań, aby absolwenci posiedli gruntowną wiedzę akademicką, jednocześnie jednak bardzo dbają o to, aby zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy umiejętności aplikowania o fundusze). Chcą, żeby orientowali się w aktualnych wydarzeniach w Europie oraz potrafili analizować i interpretować złożone problemy naszego kontynentu. Najtrudniejszym elementem studiów europeistycznych jest umiejętność wykorzystania dorobku więcej niż jednej dyscypliny naukowej do rozwiązania danego problemu. Program ma rozbudzić w studentach ciekawość i chęć samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, co sprzyja łączeniu wiedzy pozyskanej na różnych zajęciach. Ma im także zaszczepić przekonanie, że Europa to pasjonujący temat studiów i że każdy może znaleźć tu obiekt własnych zainteresowań, dociekań i pole do rozwoju.

Program studiów na kierunku kładzie nacisk na studencką aktywność naukową, społeczną i kulturalną. Jego celem jest kształcenie ludzi aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej.

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy; wielu z nich posiada dodatkową praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach. Z wykładami gościnnymi przyjeżdżają znani naukowcy z kraju i zagranicy, a także absolwenci, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.

Studenci mogą korzystać z jednej z najlepiej rozwiniętych ofert stypendiów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Realizacja studiów

Na mocy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, począwszy od 1 października 2019 r., za studia na Uniwersytecie Warszawskim odpowiadają dwie jednostki: Centrum Europejskie oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Obie mają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu studiów na tym kierunku. Odpowiednio, zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach, w w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22 (https://www.ce.uw.edu.pl) oraz w Gmachu Audytoryjnym na Kampusie Głównym (https://wnpism.uw.edu.pl).

W roku akademickim 2016/2017 studia europeistyczne w Centrum Europejskim zostały ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która stanowi najważniejszą w naszym kraju instytucję oceniającą poziom dydaktyczny poszczególnych jednostek akademickich. Rezultatem przeprowadzonej wizytacji i szczegółowej analizy naszej działalności było przyznanie Centrum Europejskiemu – jako jednej z nielicznych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego – pięciu bardzo dobrych ocen we wszystkich badanych kategoriach. 

Sylwetka absolwenta

Oryginalne interdyscyplinarne połączenie przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę, która pozwala absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego. Trudne ćwiczenia z łączenia wiedzy z różnych dyscyplin owocują cenną umiejętnością elastycznego odnajdywania się w wielu środowiskach zawodowych. Program studiów odpowiada na wyzwania współczesnych rynków pracy. Pracodawcy oczekują od absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego aktywnej postawy, umiejętności samodzielnego doskonalenia się i dostosowania do zmieniających się warunków.

Absolwenci kierunku są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Sejmu), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych. Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej. Jednym słowem, dzięki wiedzy zdobytej na europeistyce, absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor degree (BA European Studies)

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

ranking of Matura certificates (certificate of secondary education)

Learning outcomes

1 Key learning outcomes:
Graduate of the first degree
• have a basic knowledge about the types of political ties, economic, social and cultural rights in Europe,
• know historically and geographically variable position of Europe,
• know the common foundations of the civilization of Europe and understands the cultural diversity of European countries,
• recognizes the interdependence between peoples and countries of Europe,
• is able to analyze the causes and development of political, social, economic and cultural processes in Europe,
• reads and interprets own literature in the social sciences and humanities,
• is able to illustrate the problems discussed giving examples from contemporary European reality,
• can integrate knowledge from different fields in order to find solutions to problems,
• is prepared to initiate and actively participate in the work of interdisciplinary teams,
• is aware of the cultural diversity in Europe and the importance of European culture in the world.

The dimension of study in ECTS: 180; number of semesters: 6
3 Standards of Teacher Education: not applicable.
4 Number of credits per course:
• basic sciences: 21 ECTS credits,
• practical (laboratory and project classes): 22 ECTS credits,
• modular choose 54 ECTS credits.
5 Internships: mandatory, 120 hours, 4 ECTS credits.

The study program provides 120-hour practices, for which students receive 4 ECTS credits. The practice can be done in businesses, units of government, local government, social institutions, educational institutions, health care, culture, research institutions or other entities, if the nature of the practices undertaken by students will be compliant to the field of study. Apprenticeships also include participation in projects, which are initiated and organized by the University of Warsaw. The aim of the practice is the realization of two directional learning outcomes: K_U10 - integrates knowledge from various disciplines to find solutions to problems; K_K03 - is able to work and adapt in international environments, especially in environments of European companies and institutions.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
pr_zaw - Professional placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
SecondECTSlectclkonpr_zawexam
International Economics230g
Cultural dilemmas of contemporaneity430g
Institutions and functioning of the European Union2g
Transformation of the society and culture of Europe430g
International Public Law430e
International Economics430e
Foreign and security policy of the European Union430g
European Union Law230g
European Economic Law230g
GLOBAL DIMENSION OF INTERNATIONAL RELATIONS330g
Political problems of contemporary world330g
European Economic Law4 or 330e
International Political Relations4 or 330e
The Law of the European Union4 or 330e
EU internal market430e
Theory of economic integration2 or 315g
European Union and Council of Europe Information Systems41530g
Europe - Civilisation History230g
Cultural codes of Europe230g
International Cultural Relations430g
Internship4120c
Total:54270120180120

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/