On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Innovative economy. The role of economic policy

Innovative economy. The role of economic policy (SP-IG(L))

(in Polish: Studia podyplomowe Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej)
non-degree post-graduate programme
part-time, 1-year studies
Language: Polish

ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH I PRAKTYCZNYCH IV EDYCJA KIERUNKU PLNOWANA JEST NA OKRES OD MARCA 2021 DO LUTEGO 2022. 

OFICJALNY POCZĄTEK REKRUTACJI: 18 STYCZNIA 2021, POCZĄTEK ZAJĘĆ: 9 KWIETNIA 2021

WYNIK REKRUTACJI DO IV EDYCJI KIERUNKU JEST UZALEŻNIONY OD DOFINANSOWANIA.

Wydział Nauk Ekonomicznych UW zaprasza do uczestnictwa w IV edycjidofinansowanych studiów podyplomowych pt. „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".

Studia będą prowadzone w całości zdalnie, za pośrednictwem narzędzi e-learningowych (spotkania video oraz praca z przygotowanymi materiałami), w piątkowe popołudnia i w soboty.

Rekrutacja jest otwarta do 10 marca 2021 roku, pierwsze zajęcia odbędą się 9 kwietnia 2021 i potrwają (z przerwą wakacyjną) do lutego 2022 roku.

Kandydaci

Oferta studiów skierowana jest do:

 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej (zwłaszcza osób zajmujących się problematyką innowacyjności, strategii rozwoju, przedsiębiorczości, polityką przemysłową, fiskalną);
 • dziennikarzy zajmujących się tematyką ekonomiczną;
 • nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych nauczających przedmiotów o tematyce ekonomicznej i pokrewnej;
 • innych osób zainteresowanych tematyką studiów i posiadających co najmniej dyplom studiów I stopnia.

Opis Studiów

Program studiów

Proces dydaktyczny zaplanowany jest na 1 rok akademicki, tj. 2 semestry w okresie marzec 2021 – luty 2022 (z przerwą wakacyjną).

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztaty kompetencji miękkich
 • Liczne warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności, w tym m.in.:
  • gospodarki cyrkularnej,
  • smart city,
  • inwentyki,
  • fin-tech,
  • innowacyjnych badań rynku,
  • innowacyjnego marketingu,
  • metod kontrfaktycznych,
  • innowacji samorządowych,
  • zarządzania projektami innowacyjnymi i in.
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Seminarium dyplomowe

Wykładowcami studiów są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci w obszarze innowacyjności i polityki gospodarczej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia podczas IV edycji studiów odbywać się będą w ramach piątkowo-sobotnich zjazdów online.

Ramowy program zajęć oraz zestawienie wykładowców znajduje się w załączniku.

Planowany harmonogram zajęć.

Zaliczenie studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

 • Udział w minimum 60% zajęć potwierdzony wpisem na listę obecności.
 • Zdanie egzaminu semestralnego i końcowego z przedmiotów objętych tzw. podstawowym programem studiów z wynikiem co najmniej 80% łącznej liczby ECTS.
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z warsztatów ekonomicznych.
 • Uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej (od promotora i recenzenta).
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego (ocenę wystawia 3 osobowa komisja powołana spośród wykładowców studiów).

Słuchacze, którzy spełnią powyższe kryteria, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ocena na świadectwie będzie średnią arytmetyczną 3 ocen:

 • Oceny z realizacji programu studiów (wyliczonej jako średnia arytmetyczna 15 ocen z egzaminu końcowego oraz 8 ocen uzyskanych z warsztatów ekonomicznych).
 • Oceny z pracy dyplomowej (wyliczonej jako średnia arytmetyczna oceny promotora i oceny recenzenta).
 • Oceny z egzaminu dyplomowego.

Absolwenci

Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę nt.:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii;
 • podstaw makroekonomii gospodarki otwartej;
 • roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy historii gospodarczej;
 • teorii integracji europejskiej;
 • podstaw finansów i bankowości;
 • celów, obszarów, metod i zasad prowadzenia polityki gospodarczej państwa, w tym: poglądów różnych szkół ekonomicznych nt. interwencjonizmu państwowego oraz uwarunkowań i ograniczeń skuteczności i efektywności prowadzenia polityki ekonomicznej;
 • ekonomicznej teorii innowacji, w tym historii gospodarczej innowacyjności, mechanizmów tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach, gospodarki opartej na wiedzy, głównych zasad i metod;
 • narzędzi pomiaru skuteczności oraz naczelnych wyzwań współczesnych polityk: fiskalnej, pieniężnej, przemysłowej i strukturalnej;
 • zasad prowadzenia analiz ekonomicznych oraz projektowania strategii gospodarczych;
 • zasad i metod oceny skutków regulacji.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności:

 • stosowania koncepcji ekonomicznych do opisu oraz analizy rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności;
 • pozyskiwania i stosowania danych ekonomicznych do opisu oraz analizy zjawisk w obszarze polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności;
 • stosowania wiedzy ekonomicznej do ewaluacji i oceny rozwiązań w zakresie polityki ekonomicznej wspierania innowacyjności;
 • stosowania zdobytej wiedzy ekonomicznej do aktywnego uczestnictwa w projektach rozwiązań w obszarze polityki gospodarczej państwa, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności;
 • przygotowywania pisemnych opracowań analitycznych, problemowych i projektowych w zakresie polityki ekonomicznej, zwłaszcza polityki wspierania innowacyjności.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • Podanie (wydruk z IRK)
 • Kopia PODPISANEGO PRZEZ KANDYDATA dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich), tj. ksero dyplomu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (nie wymagane jest poświadczenie notarialne, nie przyjmujemy też odpisu)
 • Kwestionariusz osobowy (wydruk z IRK)
 • Zobowiązanie do dokonania płatności za studia (wydruk z IRK)
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydruk z IRK)
 • CV wg własnego wzoru kandydata
 • List motywacyjny wg własnego wzoru kandydata
 • Jedno (1) zdjęcie w formie fizycznej / papierowej (do identyfikacji wizualnej studenta)

W czasie rekrutacji obowiązkowe jest podanie aktualnych danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Opis rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne można zostawić w szufladzie "Studia Podyplomowe" na portierni lub przesłać pocztą poleconą na adres wydziału - w obu przypadkach w kopercie z dopiskiem "Piotr Mandera" i/lub "SP-IG".

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, tj. złożenia kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój A-402). Zapis w IRK jest wymagany do generowania dokumentów i przyjęcia kandadata na studia, natomiast nie decyduje o kolejności przyjęcia zgłoszenia na studia.

Piotr Mandera
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych  
ul. Długa 44/50, pok. A-402
00-241 Warszawa

email: innowacyjnosc@wne.uw.edu.pl

W czasie stanu epidemiologicznego prosimy o kontakt mailowy.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wyższego wykształcenia (legitymowanie się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia). Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe ekonomiczne, jednak preferowane będą osoby posiadające co najmniej dyplom licencjata w dyscyplinie nauk ekonomicznych.

W toku rekrutacji kandydaci na studia będą przedstawiali listy motywacyjne, w których będą musieli wykazać przydatność pozyskanej wiedzy. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacji:

 • zakres już posiadanych kwalifikacji z tematyki studiów (kierowanie studiów do osób o relatywnie niższych kwalifikacjach w tym zakresie);
 • zasięg geograficzny oddziaływania studiów na obszarze woj. mazowieckiego (maksymalizacja zasięgu poprzez uwzględnienie miejsca pracy oraz zamieszkania kandydata);
 • bariera ekonomiczna dla kandydata (preferencja dla osób zatrudnionych w instytucjach publicznych);
 • zgodność sylwetki kandydata (profil wykształcenia i ścieżki zawodowej) z tematem studiów podyplomowych.

Czesne

800,00 PLN + 30,00 PLN (opłata za dyplom) 

Opinie o programie

„Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych "Innowacyjna gospodarka." To była fantastyczna okazja do przybliżenia sobie zagadnień natury ekonomicznej. Wykłady urozmaicone wystąpieniami praktyków - innowatorów w swoich dziedzinach oraz warsztaty, które pozwoliły na bliższe przyjrzenie się poruszanym tematom a do tego przyjazna atmosfera i możliwość nawiązania szerokich kontaktów sprawiły, że ten rok był dla mnie niezwykle cennym doświadczeniem.”

Monika Zdrojek

„Duża dawka teorii, praktyki, dyskusji, wykładów i warsztatów w dobrych proporcjach. Organizatorzy zadbali o to, aby przekazać aktualną wiedzę o innowacyjności gospodarki i jednocześnie stworzyć forum do wymiany poglądów oraz przestrzeń do rozwijania własnych zainteresowań - między innymi za pośrednictwem dużej oferty warsztatów do wyboru”

Sebastian Wijas

„Studia były znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej, poznania wielu praktycznych zagadnień związanych z innowacyjnością oraz spotkania wielu ciekawych ludzi. Wysokiej jakości wykładowcy, prestiżowa uczelnia i wydział, ciekawy program oraz dostęp online do biblioteki uniwersyteckiej a przez to do setek tysięcy pozycji dostępnych wyłącznie na płatnych zbiorach z całego świata. Generalnie znakomita inwestycja w rozwój osobisty jak i zawodowy, przy jednoczesnym rewelacyjnym wyniku relacji kosztu jak i czasu w stosunku do otrzymanego rezultatu.”

Rafał Momot

„Innowacyjne właściwie jest teraz wszystko, ale czy na pewno? Aby zrozumieć istotę innowacji, warto znać ich historię, mechanizmy kształtujące badania i rozwój, a przede wszystkim najnowsze trendy technologiczne. To obszerna dziedzina wiedzy, stąd w poznaniu jej bardzo pomocne mogą być podyplomowe studia „Innowacyjna gospodarka”. Sądziłam, że o innowacjach wiem prawie wszystko, a nawet mnie zaskoczyły niektóre zajęcia – oczywiście pozytywnie i inspirująco.”

Izabela Żmudka

„Z całą pewnością mogę polecić  studia na WNE UW „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej".  Interesujący program, bardzo współczesne zagadnienia, kompetentni wykładowcy. Wartością dodaną są wykłady gości specjalnych. Studia obejmują też pracę warsztatową, co pozwala wzbogacić i utrwalić wiedzę.”

Anna Kopyść

"Innowacyjności nie da się "napisać ustawą", ale można ją zrozumieć i poznać, a tym samym móc wdrażać skuteczne polityki pro-innowacyjne. Program studiów oparty na praktyce i profesjonalna kadra pozwalają zagłębić się w te zagadnienia, by stać się świadomym uczestnikiem rzeczywistości gospodarczej. Jako były słuchacz i absolwent, mogę szczerze polecić studia podyplomowe "Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej" jako doskonały sposób na zwiększenie wiedzy oraz kwalifikacji."

Paweł Kasprowicz

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/